ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Για την καλύτερη ενημέρωση των συναδέλφων παραθέτουμε κάποια σημαντικά σημεία της νομοθεσίας που διέπει τη Φυσική Αγωγή στο Σχολείο .Τα θέματα που παρουσιάζονται μας έχουν προβληματίσει και μας έχουν ταλαιπωρήσει όλους κάποιες στιγμές .Για οτιδήποτε σας προβληματίζει στείλτε μας mail στο faevias@gmail.com και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε το ταχύτερο δυνατό .Παρουσιάζουμε 4 σημαντικά σημεία της νομοθεσίας :
1.ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΟΛΗ - ΑΠΟΥΣΙΑ

α) Όσο αφορά την αθλητική περιβολή στο μάθημα Φυσικής Αγωγής, ισχύει η υπ` αριθ. 686/23.6.87 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ η οποία αναφέρει ότι: Είναι υποχρεωτική η αθλητική περιβολή των μαθητών στο μάθημα της Γυμναστικής. Παράλληλα σας πληροφορούμε ότι ισχύει η εγκύκλιος 752/18.9.86 του ΥΠΕΠΘ η οποία αναφέρει τα εξής: Οι μαθητές υποχρεωτικά στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, πρέπει να προσέρχονται με αθλητική περιβολή, ανεξάρτητα με το είδος, τη φίρμα, το χρώμα της φόρμας και των υποδημάτων.
Αυτό είναι αναγκαίο, γιατί έτσι αυξάνεται η κινητική τους δραστηριότητα, οι ασκήσεις εκτελούνται ανετότερα με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση σε όλα τα είδη των αθλητικών δραστηριοτήτων και να διασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα και υγεία των μαθητών.
β) Οι μαθητές που δεν φέρουν αθλητική περιβολή για οποιοδήποτε λόγο εσκεμμένα, δεν θα συμμετέχουν στο μάθημα, θα τους καταλογίζεται απουσία, θα ενημερώνεται ο Διευθυντής του Σχολείου και οι κηδεμόνες τους και θ` αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγησή τους. Με την παρούσα εγκύκλιο καταργείται η 7750/Γ4/835 και κάθε άλλη σχετική με το θέμα αυτό.


2.ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

 


- Στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τηρείται, με ευθύνη των Διευθυντών τους, Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.) των μαθητών.
  1. - Το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.) :
α) Έχει προληπτικό χαρακτήρα, αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία της ζωής των μαθητών και μαθητριών και χρησιμοποιείται ως βασικό στοιχείο στήριξής τους κατά τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και γενικότερα στις σχολικές δραστηριότητες.
β) Καταρτίζεται - συμπληρώνεται, με τη φροντίδα των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών - τριών, από ιατρούς των οικείων Κέντρων Υγείας ή Περιφερειακών Γενικών Νοσοκομείων ή των Ασφαλιστικών φορέων των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες παιδιάτρους και ιατρούς που παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας των μαθητών.
γ) Περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του μαθητή - τριας το ονοματεπώνυμο του γονέα ή κηδεμόνα, την ημερομηνία ιατρικής εξέτασης και το ιατρικό πόρισμα.
δ) Έχει ισχύ δύο (2) σχολικών ετών για το Δημοτικό Σχολείο και τριών (3) σχολικών ετών για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, αποτελεί δε αναγκαίο συνοδευτικό της ατομικής καρτέλας του μαθητή-τριας. Για το Νηπιαγωγείο το Α.Δ.Υ. ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα φοίτησης σε αυτό.
ε) Κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα, κατά την εγγραφή του μαθητή - τριας α) στο Νηπιαγωγείο, β) στις Α΄, Γ΄ και Ε΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, γ) στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου και δ) στην Α΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου και του Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου. Μετά τη λήξη της ισχύος του το Α.Δ.Υ. επιστρέφεται στο γονέα ή κηδεμόνα, στους οποίους επιστρέφεται και σε περίπτωση μετεγγραφής.
στ) Για τους ανασφάλιστους Έλληνες και ανασφάλιστους Αλλοδαπούς και στις περιπτώσεις που οι γονείς ή οι κηδεμόνες αδυνατούν για οικονομικούς λόγους να προσκομίσουν το Α.Δ.Υ. ο διευθυντής της σχολικής μονάδα, ύστερα από έγγραφη και σύμφωνη γνώμη του γονέα ή κηδεμόνα, παραπέμπει το μαθητή ή τη μαθήτρια στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο για δωρεάν συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.
 
  1. -Τα Α.Δ.Υ. είναι απόρρητα έγγραφα, μη ανακοινώσιμα, εκτός των περιπτώσεων ενημέρωσης των αρμοδίων εκπαιδευτικών για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας και στήριξης των μαθητών-τριών, διέπονται από τις αρχές και τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ευαίσθητων δεδομένων και φυλάσσονται, εντός ειδικού φακέλου, σε ασφαλές μέρος της σχολικής μονάδας στο οποίο δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση άλλοι πλην του Διευθυντή. Η αδικαιολόγητη παράβαση του απορρήτου των Α.Δ.Υ., εκτός από ποινικό αδίκημα, κατά τον Ποινικό Κώδικα, συνιστά και τα πειθαρχικά παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος και της παράβασης της υποχρέωσης εχεμύθειας.
  2. - Πρόσβαση στο φάκελο των Α.Δ.Υ. έχει ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας και μόνο. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του οικείου Α.Δ.Υ. προκύπτουν σοβαροί λόγοι υγείας αποκλείοντες τη συμμετοχή του μαθητή ή της μαθήτριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή σε άλλη σχολική δραστηριότητα ο Διευθυντής, στις αρχές του σχολικού έτους, συγκροτεί τριμελή Επιτροπή η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, τον αρμόδιο εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και τον υπεύθυνο του οικείου Τμήματος του Σχολείου, ως μέλη. Η Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και αποφαίνεται για την απαλλαγή ή μη του μαθητή - τριας από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή για την αποχή του από συγκεκριμένες σχολικές δραστηριότητες. Η παραπάνω τριμελής Επιτροπή συγκαλείται από τον Διευθυντή και συνεδριάζει και όταν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προκύψουν θέματα της αρμοδιότητάς της.
  3.  Η παράλειψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ. συνεπάγεται τον αποκλεισμό του μαθητή - τριας από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο θεωρείται αδικαιολογήτως απών καθώς και από άλλες σχετικές σχολικές δραστηριότητες.

3.Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ- ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 Σχετικά με τη χρήση κλειστών γυμναστηρίων-αιθουσών γυμναστικής- αιθουσών πολλαπλής χρήσης,  ισχύουν τα παρακάτω:
  • Οι παραπάνω χώροι χρησιμοποιούνται κυρίως για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Μπορούν να γίνουν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των Σχολικών μονάδων καθώς και οι συνεδριάσεις των μαθητικών κοινοτήτων και των Συλλογών γονέων και κηδεμόνων εκτός ωρών διδασκαλίας, που πρέπει να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και αμέσως μετά το τέλος να αποκαθίσταται η αθλητική χρήση των χώρων αυτών.
  • Δεν επιτρέπεται η μετατροπή τους σε αίθουσες διδασκαλίας και δεν μεταβάλλεται η χρήση τους ακόμη και αν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο.
  • Δεν επιτρέπεται μόνιμη εγκατάσταση αντικειμένων (σκηνή, εξέδρα, καρέκλες κ.λ.π.).
  • Στην καθημερινή καθαριότητα των χώρων της Σχολικής μονάδας, οι χώροι αυτοί υπολογίζονται ως μία αίθουσα που έχει όμως ήδη συμπεριληφθεί στην προηγηθείσα καταγραφή των σχετικών αναγκών.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ)
 
 Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

 1. Η ανάθεση των καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς γίνεται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, αφού ληφθούν υπόψη η ειδικότητα τους και οι ιδιαίτερες γνώσεις τους, ώστε η υπηρεσία που τους ανατίθεται να έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Με αυτό το δεδομένο η συνοδεία των μαθητών σε ξενόγλωσση βιβλιοθήκη ανατίθεται στον εκπ/κό της αγγλικής γλώσσας, σε θέατρο στο δάσκαλο της τάξης που διδάσκει τη θεατρική αγωγή, στις παρελάσεις και σε αθλητικούς αγώνες στον εκπ/κό φυσικής αγωγής κ.λ.π.

 2. Όταν οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται ημέρα επίσημης αργίας ( π.χ. παρέλαση ανήμερα εθνικής εορτής ) οι εκπ/κοί ειδικοτήτων προσφέρουν σε ένα σχολείο υπηρεσία, που είναι αυτό της οργανικής τους θέσης. Εξαίρεση αποτελούν οι εκπ/κοί Φυσ. Αγωγής που συνοδεύουν μαθητές σε παρελάσεις και διδάσκουν περίπου τον ίδιο αριθμό ωρών σε δύο σχολεία, οπότε στις 28 Οκτωβρίου συνοδεύουν τους μαθητές του ενός και στις 25 Μαρτίου του άλλου σχολείου. Σε περίπτωση όμως, που διδάσκουν τα 2/3 (συμπεριλαμβανομένων και των ωρών που αντιστοιχούν στα 2/3) των ωρών τους και πάνω σε ένα σχολείο, τότε στις παρελάσεις συνοδεύουν και στις δύο εθνικές εορτές τους μαθητές του σχολείου αυτού. Τα αναφερόμενα στους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής ισχύουν και για τους εκπ/κούς μουσικής, οι οποίοι παρουσιάζουν τα τραγούδια στις σχολικές γιορτές.

 3. Όταν οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ημέρα που δεν είναι επίσημη αργία (π.χ. σχολική εορτή την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου ή Χριστουγεννιάτικη εορτή στις 23 Δεκεμβρίου) οι εκπ/κοί ειδικοτήτων παρευρίσκονται και παίρνουν μέρος στο σχολείο που διδάσκουν τις περισσότερες ώρες την ημέρα αυτή. Σε περίπτωση που την ημέρα αυτή διδάσκουν τον ίδιο αριθμό ωρών σε δύο σχολεία, τότε παρευρίσκονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης. Ειδικά όμως για τους εκπ/κούς φυσ. αγωγής και μουσικής εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες παράγραφοι.

 4. Από την αρχή του σχολικού έτους τα όργανα διοίκησης των εμπλεκομένων σχολείων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, ρυθμίζουν τον τρόπο συμμετοχής των εκπ/κών αυτών σε όλες τις σχολικές εκδηλώσεις. Επομένως τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 εφαρμόζονται στις σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες παρουσιάζονται